■ ■ ■ Jesus said: “Truly I tell you, whatever you did to the least of these brothers and sisters of mine, you did it to me” (Mt 25: 40) ■ ■ ■

Display # 
Title Author Hits
Mùa Chay/Lent/Careme 2017 Benefactors List / Danh Sách Ân Nhân/Liste des Bienfaiteurs Written by TS Phạm Hùng Sơn 2316
2013- Đóng góp thường niên/ Regular Season Donation Written by TS Phạm Hùng Sơn 863
List of Lent 2013 Benefactors Written by TS Phạm Hùng Sơn 148